Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Manual per a imprimir el certificat. Permès auto-matriculació d'alumnes

Manual per a canviar la contrasenya de Moodle. Permès auto-matriculació d'alumnes

   1. Funcionament intern
 • Denúncies
 • Queixes
 • Derivacions a altres departaments o serveis
   2. Actuacions específiques
 • Recuperació de vehicles
 • Recepció de denúncies
 • Persones desaparegudes
 • Falsifiació de moneda o ús fraudulent de targetes

   3. Actuacions amb menors

   4. Actuacions amb Violència Domèstica i de Gènere

   5. Delictes contra la Seguretat Vial i Detinguts no Comunitaris

   1. L'amenaça terrorista
 • Introducció
 • Amenaça activa amb armes de foc
 • Amenaça amb artefactes explosius
 • Amenaça per agents NRBQ
 • Gestió general dels incidents
   2. Incidents amb múltiples víctimes
 • Introducció
 • Protocol de múltiples víctimes de Catalunya
 • Cèl·lula d'avaluació
 • Operativa policial

   3. L'escena del fet delictiu

 • Introducció
 • Assegurament del lloc dels fets
 • L'atenció a les víctimes
 • Evidències més freqüents que es poden localitzar
 • La inspecció ocular en els delictes contra les persones
 • Comunicació de la mort als familiars de les víctimes

   4. Intervenció d'armes i d'altres objectes perillosos

 • Marc jurídic
 • Intervenció d'armes prohibides en compliment de la LO 4/2015
 • Intervenció de les armes en compliment de la LO 10/1995
 • Intervenció de les armes reglamentades
 • Intervenció temporal de mitjans d'agressió en aplicació de la LO 4/2015
 • Intervenció de les armes als menors d'edat

   5. Verificació i resposta de les alarmes

 • Marc jurídic
 • Resposta policial per alarmes d'intrusió
 • Intervenció operativa en alarmes de coaació o atracament
 • Verificació de les alarmes per empreses de seguretat privada


   1. Llei Orgànica 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana
 • Introducció
 • Autoritats i òrgans competents
 • Deure de col·laboració
 • La identificació policial
 • Els registres corporals externs i superficials
 • Controls a les vies, llocs i establiments públics
 • Entrades i registres en domicili i edificis oficials
 • Mesures de seguretat estraordinàries
 • Activitats rellevants per a la seguretat ciutadana
 • Règim sancionador
 • Conductes derivades de la modificació del Codi Penal
   2. El Dret de Reunió. Manifestacions i concentracions
 • Introducció
 • Marc jurídic
 • Comunicacions
 • Participació pacífica i sense armes
 • L'alteració de l'ordre públic
 • Utilització de videocàmeres mòbils per part de les FCS
 • La limitació d'altres drets com a conseqüència de l'exercici del dret de reunió
 • L'ús d'uniformes paramilitars
 • Responsabilitats i règim sancionador
 • Infraccions administratives
 • Infraccions penals
 • Control de dret de reunió
 • Manifestacions i concentracions en edificis singulars

   3. Identificacions, escorcolls i privacions de llibertat

 • Marc normatiu
 • La identificació de persones
 • L'escorcoll de persones i vehicles
 • Llei orgànica 5/2015 de 27 d'abril, per la que es modifica la Llei d'Enjudiciament Criminal en matèria de traducció, interpretació i dret a la informació en processos penals

   4. Gossos considerats potencialment perillosos

 • Introducció
 • Marc jurídic
 • Obligacions dels propietaris
 • Infraccions penals
 • Infraccions administratives
 • Episodis d'atac  agressions a persones o d'altres animals
 • Baralles de gossos
 • Identificació dels gossos potencialment perillosos

   5. La seguretat privada

 • Introducció
 • Marc jurídic
 • Activitats de seguretat privada
 • Principis rectors
 • Protecció jurídica d'agent de la autoritat
 • La realització de serveis amb armes de foc
 • La identificació del personal de seguretat privada
 • Els serveis de videovigilància
 • Gestió de les alarmes
 • Realització del serveis de vigilància i protecció
 • Aplicació de la llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Infraccions del personal de seguretat privada